Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống
Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống

Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống

5 lượt xem·4 theo dõi

0

4.7 (9 lượt)
Sau khi gặp tai nạn xe, Dương Ninh mạc danh kì diệu có được một loại năng lực, hình như cậu đã "nhặt" được một hệ thống. Trong thế giới hiện thực có nhiệm vụ kiếm điểm th... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 188
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 187
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 186
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 185
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 184
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 183
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 182
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 181
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 180
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 179
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 178
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 177
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 176
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 175
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 174
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 173
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 172
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 171
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 170
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 169
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 168
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 167
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 166
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 165
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 164
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 163
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 162
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 161
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 160
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 159
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 158
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 157
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 156
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 155
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 154
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 153
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 152
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 151
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 150
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 149
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 148
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 147
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 146
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 145
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 144
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 143
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 142
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 141
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 140
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 139
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 138
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 137
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 136
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 135
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 134
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 133
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 132
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 131
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 130
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 129
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 128
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 127
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 126
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 125
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 124
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 123
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 122
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 121
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 120
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 119
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 118
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 117
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 116
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 115
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 114
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 113
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 112
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 111
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 110
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 109
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 108
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 107
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 106
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 105
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 104
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 103
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 102
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 101
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 100
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 99
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 98
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 97
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 96
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 95
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 94
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 93
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 92
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 90
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 89
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 88
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 87
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 86
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 85
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 84
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 83
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 81
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 80
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 77
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 76
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 74
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 72
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48: ~50
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46: (BÃO)
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45.2: (BÃO 2)
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45.1: (BÃO 1)
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40: Ngọc Trong Thạch !
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39: Phỉ Thuý Thanh Dầu !
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38: 500 VẠN !
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37: Phú Ông Trăm Vạn !
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36: BĂNG LOẠI !
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35: Lâm Tổng!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34: Cắt Đá!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33: 400 Vạn !
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32: 400 Vạn!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31: Không Bán
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30: Linh Thư Thập Tự Cuốn
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29: Tao Sẽ Giết Mày!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28: Sắc Đẹp!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27: Phật Ngọc Thật Tốt !!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26: Đó Là Cái Gì Vậy ?
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25: Ý Anh Là Gì!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24: Lâm Tiểu Thư
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23: Đừng Giành Thức Ăn Với Tôi !!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22: Huyết San Vân Bức Tỵ Yên Hồ
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20: Ồ
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19: Thịt Thiên Nga!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18: Dương Ninh !!!!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17: Nếu Chị Thích Thì Cứ Mang Cậu Ta Đi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16: Chị Đẹp Nhất !!!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15: Tuyệt Thế Mĩ Nhân !!!!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14: Là Cao Phúc !!!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13: Cút Đi !!!!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12: Có Chuyện Gì Vậy !!!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11: Ư....Sướng Quá
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10: Xin Chào Quý Khách
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9: HẢ Có Nhiệm Vụ Mới !!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8: Thành Giao !!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7: Duệ Vương Phủ !!!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6: Tôi Muốn Mua Nó !!!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5: Đồ Lừa Đảo !!!!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện