Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Trường học ngục tù
Trường học ngục tù

Trường học ngục tù

83 lượt xem·13 theo dõi

0

4.3 (6 lượt)
----- Bạn đã từng đọc các bộ truyện về High School----Bạn đã thấy những gì ở đó... tình bạn... tình yêu... chiến tranh... các hoạt động tập thể... vậy bạn đã đọc thể loại... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 261: Tên trộm xe đạp
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 260
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 259: Một ngày thứ 7 kỳ diệu
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 258
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 257
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 256: Tiết mục giải đố
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 255
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 254
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 253
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 252
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 251
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 250
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 249
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 248
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 247
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 246
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 245
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 244
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 243
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 242
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 241
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 240
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 239
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 238
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 237
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 236
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 235
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 234
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 233
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 232
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 231
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 230
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 229
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 228
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 227
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 226
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 225
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 224
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 223
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 222
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 221
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 220
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 219
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 218
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 217
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 216
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 215
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 214
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 213
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 212
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 211
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 210
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 209
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 208
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 207
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 206
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 205
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 204
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 203
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 202
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 201
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 200
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 199
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 198
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 197
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 196
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 195
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 194
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 193
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 192
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 191
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 190
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 189
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 188
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 187
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 186
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 185
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 184
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 183
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 182
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 181
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 180
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 179
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 178
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 177
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 176
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 175
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 174
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 173
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 172
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 171
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 170
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 169
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 168
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 167
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 166
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 165
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 164
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 163
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 162
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 161
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 160
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 159
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 158
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 157
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 156
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 155
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 154
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 153
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 152
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 151
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 150
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 149
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 148
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 147
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 146
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 145
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 144
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 143
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 142
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 141
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 140
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 139
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 138
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 137
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 136
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 135
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 134
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 133
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 132
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 131
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 130
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 129
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 128
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 127
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 126
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 125
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 124
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 123
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 122
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 121
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 120
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 119
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 118
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 117
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 116
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 115
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 114
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 113
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 112
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 111
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 110
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 109
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 108
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 107
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 106
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 105
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 104
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 103
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 102
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 101
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 100
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 99
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 98
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 97
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 96
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 95
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 94
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 93
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 92
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 90
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 89
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 88
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 87
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 86
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 85
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 84
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 83
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 81
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 80
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 77
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 76
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 74
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 72: Tay cắt kéo
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71: Blood Diamond
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70: Ngày huấn luyện
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69: Không chịu thỏa hiệp ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68: Cặp mông tuyệt diệu, Đời ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67: Nếu mà chọn mông thì... ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66: Ký ức rạn nức
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65: Chuyển biến trước giây ph ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64: Hướng đến ngày mai
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63: Bữa ăn cuối cùng
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62: Lá thư đau khổ nhất nhật .
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61: Những giọt mồ hôi ướt át ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60: Lông tà
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59: Chóng mặt
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58: Nhiệm vụ 10 phút
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57: Lên đỉnh cao
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56: Lời thề của người đàn ông ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55: Mùa Thu
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54: Cheers
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53: Đếm ngược
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52: Lời xin lỗi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51: Nói Chuyện
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50: Không thể kiểm soát
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49: Tiếng Gọi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48: Đi chơi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47: Cuốn nhật ký của người ch ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46: Như bạn muốn
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45: Tạm Biệt, Sẽ Rất Lâu Đó ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44: "Điều" Cô Ấy Mu ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43: Hàng Của Ai
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42: Phó Chủ Tịch Rất "Ng ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41: Bắn Tung Tóe
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40: Va Chạm
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39: Hana Trả Thù
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38: Sự Sống
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37: Vĩ Đại
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34: Thi Hành
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33: Lý Do Để Ở Lại
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32: Ký Tên
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31: Không Thể Tha Thứ
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30: Sự Phán Quyết
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28: Con Người Thất Bại
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27: Sumo, Cô ấy nói thế
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26: Trốn Thoát
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25: Cuộc Tẩu Thoát Tuyệt Vời ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24: Hỏa Tốc Giữa Đêm
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22: Hào Quang Chiếu Rọi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21: Hy Sinh
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20: Người Phụ Nữ Tuyệt Vời ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19: 3:010 Thời Gian Quyết Địn ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18: Người Lớn Sẽ Không Thể Hi ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17: Căn Phòng Hoảng Loạn ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16: Dưới Lòng Đất
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15: Buổi Diễn Tại Nhà Giam ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14: Kiyoshi Trở Lại
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13: Ngày Tập Huấn
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12: 001 Điều Tôi Biết Về Cô Ấ ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11: Nhiệm Vụ Đầu Tiên
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10: Sự Giúp Đỡ
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9: Chàng Trai Quá Quen Thuộc ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8: Cuộc Sống Trong Nhà Giam ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7: 005 Người Ở Khu Đất Hoang ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6: Bên Cạnh Tổ Quạ
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5: 004 Lá
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4: Bước Khởi Đầu Tồi Tệ ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3: Địa Ngục
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2: Chiến Dịch Nhìn Trộm ..
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1: 005 Chàng Trai
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện